Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat houd dat in en geld dat ook voor mij als cliënt?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig bewaard worden en daar moet ik Uw toestemming voor hebben.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend Pedicure, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Het waarborgen van uw gegevens betekent onder meer dat ik:
•  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
•  er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend Pedicure heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld huisarts, podotherapeut. Alles met toestemming van u.
•  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
•  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen is alleen toegestaan met toestemming van u. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines .

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
•  Uw naam, adres en woonplaats
•  uw geboortedatum
•  de datum van de behandeling
•  een korte omschrijving van de behandeling
•  de kosten van het consult

Voor U als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van U vraag, hoe ik dit verwerk en hoe ik dit archiveer.

Bij een eerste afspraak wordt er altijd gevraagd:
Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer.
Daarna vraag ik of er rekening moet worden gehouden met bijzonderheden, zoals reuma, diabetici, medicijngebruik enz… die van invloed kunnen zijn op uw behandeling.

Ook ontvangt U een toestemmingsformulier. Deze kunt U voor de behandeling doorlezen en ondertekenen.

Deze gegevens worden digitaal verwerkt op mijn laptop waar alleen ik toegang toe heb. Alleen d.m.v. een inlogcode is het mogelijk in mijn administratie en cliëntenportaal te komen. Hiervan wordt regelmatig een update gemaakt. Deze is uiteraard goed beveiligd.
Gegevens i.v.m. doorverwijzing voor bv huisarts, podotherapeut of andere disciplines worden altijd met toestemming van u overlegd.
U kunt ten alle tijden uw dossier opvragen bij mij.
Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.

Uiteraard kunt U altijd de toestemming intrekken!
Let op!!! Er is dan geen overleg meer mogelijk met andere (medische) disciplines.